Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół w Subkowach

Zespół Szkół w Subkowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ZS Subkowy.

Data publikacji strony internetowej: 06.12.2015.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.10.2019.

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR, a powinien posiadać strukturę znaczników czyli tagowanie),
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Damian Ostrowski, adres poczty elektronicznej: subzs@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 536 84 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół w Subkowach wchodzą 3 budynki placówek oświatowych.

 • Józefa Wybickiego 19b, 83-120 Subkowy

Do budynku prowadzi główne wejście ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze siedem wejść:

 • trzy z nich wykorzystywane są jako drogi ewakuacyjne,
 • jedno od strony wschodniej budynku prowadzące do pomieszczeń kuchni i jadalni,
 • po jednym wejściu do każdej z 2 grup oddziałów przedszkolnych,
 • jedno wejście otwierane w razie konieczności np. umożliwienie wejścia/wyjścia dzieci na lekcję wychowania fizycznego.

Wszystkie te wejścia w razie konieczności mogą być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i otwierania drzwi są pracownicy obsługi, którzy znajdują się w portierni szkoły po lewej stronie przy głównym wejściu do budynku. Osoby niepełnosprawne mogą mieć dostęp do wszystkich pomieszczeń i sal dydaktycznych w budynku ze względu na zamontowaną windę osobową, która porusza się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku. Szkoła nie posiada toalet specjalnie dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego stanowiska pracy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 • Zamkowa 2, 83-120 Subkowy

Do budynku prowadzi jedno główne wejście ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, przy którym znajduje się próg. Dodatkowo dla bezpieczeństwa w razie ewakuacji
z budynku można otworzyć jeszcze jedne drzwi jako wyjście ewakuacyjne.
W sekretariacie szkoły dostępny jest podgląd monitoringu wizyjnego obejmujący wejścia do budynku, teren wokół szkoły oraz korytarze sal lekcyjnych. W budynku
na każdym poziomie znajduje się korytarz, gdzie znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind osobowych. Szkoła nie posiada toalet specjalnie dostosowanych
na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pracownika lub sali  dydaktycznej.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 • Sikorskiego 7, 83-120 Subkowy

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Wejście główne dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, drugie wejście prowadzące do pomieszczeń kuchni ograniczone jest progiem. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, gdzie znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind osobowych. Szkoła nie posiada toalet specjalnie dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pracownika lub sali  dydaktycznej.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.